vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest a ERIHPLUS a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Jana Peterková: The Impact of the EU Accession on the Domestic Dimension of Public Diplomacy – The Czech Case (Dopad vstupu do EÚ na vnútroštátnu dimenziu verejnej diplomacie – Prípad Česka)

Martin Horemuž: The Conflict in Ukraine and Its Impact on Russia’s Energy Policy (Konflikt na Ukrajine a jeho dopad na energetickú politiku Ruska)

Peter Horváth: Appointive Powers of Slovak President and Their Use in Relation to Selected Constitutional Officers (Menovacie právomoci prezidenta SR a ich použitie vo vzťahu k vybraným ústavným činiteľom)

Ľubica Šebeňová: European Identity of the Selected Slovak Political Representatives during the Period of Eurozone Crisis (Európska identita vybraných slovenských politických predstaviteľov počas krízy eurozóny)

Katarzyna Czornik: The Foreign Policy of the United States towards Tunisia in the Context of Challenges Posed By the Arab Spring (Zahraničná politika Spojených štátov amerických voči Tunisku v kontexte výziev arabskej jari)

Martin Solik – Ján Fiľakovský – Vladimír Baar: Belarusian and Ukrainian Autocephalous Orthodox Churches and National Identity: Comparison (Bieloruské a ukrajinské autokefálne ortodoxné cirkvi a národná identita: Porovnanie)

Lukáš Vilímek – Daniela Škutová: Social Darwinism as Theoretical Approach to Discussion about Upper Limits of Suffrage (Sociálny darwinizmus ako teoretický prístup k diskusii o horných limitoch volebného práva)

Barbora Olejárová: Book Review: Inside IS – 10 Days In The Islamic State (Recenzia na knihu: Vo vnútri IS – 10 dní v Islamskom štáte)

Peter Rosputinský: Book Review: Outline of the Public International Law (Recenzia na knihu: Základy medzinárodného práva verejného)

Jaroslav Fabok: Book Review: Politics Unmasked: Contribution to Political Discourse in Slovakia After 1989 (Recenzia na knihu: Politika bez masky: Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989)

Jiří Dušek: International Scholarly Conference: “Sustainable Development VIII – Europe in Time of Reforms” (Medzinárodná vedecká konferencia: “Udržitelnýrozvoj VIII.- Evropa v reformním čase”)

Tomáš Madleňák: Conference: “17th Annual Review Conference on the Slovak Foreign and European Policy in 2016” (Konferencia: “17. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2016”)

Jakub Rafay: Student Conference: “9th Annual Students’ Conference on Security Issues” (Študentská konferencia: “9. ročník študentskej konferencie bezpečnostného výskumu”)

Vážení prispievatelia,

rozhodnutím redakčnej rady zo dňa 13.1.2016 sa pozastavuje prijímanie článkov v slovenskom/českom jazyku do recenzného konania na neurčito. Vaše články však radi privítame v anglickom jazyku.

ďakujeme za pochopenie

Jaroslav Usiak
šéfredaktor časopisu

 

CejissFpvMv