vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak: Identities, Democracy, Borders (Identity, demokracia, hranice)

Serge Dufoulon: We Are European Citizens, Are We Not? Keys to a Real Citizenship (Sme predsa európski občania, nie? Hlavné znaky skutočného občianstva)

Marta B. Zágoršeková – Zuzana Mészárosová: Issues of European Identity (Problémy európskej identity)

Patricia Artimova: The Use of Identity as a Form of Protest (Využitie identity ako formy protestu)

Jacek H. Kołodziej: Enclaving of European Community and the Aftermath of Pereat Mundus. The Dynamics of European Values in Polish Society (Vymedzenie európskeho spoločenstva a následky Pereat Mundus. Dynamika európskych hodnôt v poľskej spoločnosti)

Mei-Lan Huang: Developing an Intercultural Citizenship Community: Language Identity Vs Language Education (Vytvorenie medzikultúrneho občianskeho spoločenstva: jazyková identita vs. jazykové vzdelávanie)

Dominika Kosárová – Jaroslav Ušiak: The Role of Identity in the Contemporary Global Terrorist Movement (Úloha identity v súčasnom globálnom teroristickom hnutí)

Marine Vekua – Ramaz Lominadze: The Long Way of Georgia to Europe (Dlhá cesta Gruzínska smerom k Európe)

Louis Caleb Remanda: Understand the European Identity through the Institutional Embeddedness Theory: The Case of the Crisis of Migrants/ Refugees (Chápanie európskej identity prostredníctvom Institutional Embeddedness Theory: Prípadová štúdia migračnej/ ...

Etienne Ciapin: Western Border Issues of Ukraine in Crisis: Transcarpathia, Border Interface with the European Union (Problémy západnej hranice Ukrajiny v kríze: Zakarpatská oblasť, hraničný priechod s Európskou úniou)

Vladimír Müller: Book Review: War By Other Means: Geoeconomics and Statecraft (Recenzia na knihu: Vojna s využitím iných nástrojov: Geoekonómia a štátnictvo)

Jozef Lenč: Book Review: All The Kremlin's Men (Recenzia na knihu: Všetci mocní Kremľa)

Ivana Slobodníková: Book Review: Poland And Slovakia: Bilateral Relations In The Multilateral Context (2004 – 2016) Recenzia na knihu: Poľsko a Slovensko: Bilaterálne vzťahy v multilaterálnom kontexte (2004 – 2016)

Ivan Majchút: International Scientific Conference: “National and International Security 2017” (Medzinárodná vedecká konferencia: „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017”)

Karol Chwedczuk-Szulc: International Scientific Conference: “22. Annual Conference of Central European Political Science Association: Integration Vs Disintegration? CEECs towards the European Union and Its Challenges” (Medzinárodná vedecká konferencia: „22. ...

Radovan Gura – Gilles Rouet: International Scientific Conference: “Plural Diplomacy” (Medzinárodná vedecká konferencia: „Pluralitná diplomacia”)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMv