vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Veronika Džatková: Politická dimenzia občianskej spoločnosti (Political Dimension of Civil Society)

Jakub Charvát – Petr Just: Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického systému na Slovensku od roku 2002 (Political Earthquake in 2016? Party System Dynamics in Slovakia since 2002)

Ivan Majchút: Vplyv významných externých aktérov na riešenie cyperského konfliktu (Impact of Significant External Actors on Cyprus Conflict Solution)

Adriana Vasiľková: Pacifizmus – jedna z možností eliminácie prejavov extrémizmu (The Pacifism – One of the Opportunities to Eliminate the Manifestations of Extremism)

Lukáš Novotný – Daniel Šárovec: Na vítězné vlně: Analýza úspěchu alternativy pro Německo ve volbách do Spolkového sněmu 2017 (On a Winning Streak: Analysis of the Success of Alternative for Germany in Bundestag Elections 2017)

Eleonóra Kováčová: Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017. Analýza volebných výsledkov (The Elections to the Bodies of Self-Governing Regions 2017. The Analysis of the Election Results)

Samuel Goda – Klaudia Báňaiová: Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE (European Security from the OSCE Perspective)

Simona Kováčová: Recenzia na knihu: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku (Book Review: Social Services in the Competence of Municipalities - Institutional Development in Slovakia)

Drahomíra Ondrová: Book Review: Teória verejnej správy (Book Review: Theory of Public Administration)

Bohumír Štědroň – Jakub Štědroň: Recenzia na knihu: Gustáv Husák (Book Review: Gustav Husak)

Mária Rošteková: Francúzsko-slovenská spolupráca ako motor internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku (Franco-Slovak Cooperation as a Driver of the Internationalization of Higher Education in Slovakia)

Csilla Droppová: Medzinárodná konferencia: „Human forum 2017 - Demokracia v ohrození?“ (International Conference: „Human Forum 2017 - Democracy In Danger?”)

Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2018“ International Scientific Conference: “Security Forum 2018”

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie