vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Ladislav Cabada: Členství a vnitřní organizace ve středoevropských politických stranách (Party Membership and Internal Organization in Central European Political Parties)

Vladimír Naxera: Rusko, demokracie a postsovětský prostor – vybrané aspekty politického myšlení Alexandra Solženicyna (Russia, Democracy and Post-Soviet Area – Some Aspects of Political Thought of Aleksandr Solzhenitsyn)

Kateřina Vargová – Jiří Zákravský: Sportovní diplomacie KLDR: Únik z izolace? (Sports Diplomacy of DPRK: Escape From Isolation?)

Lucia Husenicová: Idealizmus ako integrálna súčasť liberálnej teórie medzinárodných vzťahov (Idealism as an Integral Part of Liberal Theory of International Relations)

Šárka Waisová: Tchajwanské organizace občanské společnosti a jejich role v čínsko-tchajwanských vztazích (Taiwanese Civil Society Organisations and Their Role in Cross-Strait Relations)

Olga Brunnerová – Jakub Charvát: Metody výzkumu politické komunikace v nových médiích: Přehledová studie (Research Methods of Political Communication in New Media: A Review Study)

Petr Bláha: Reprezentace žen na lokální úrovni: Kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti žen v českých komunálních volbách 2014 (Women’s Representation at the Local Level: Qualitative Comparative Analysis of Women’s Success In the 2014 ...

David Čepelák – Pavel Hlaváček: Je Čína revizionistickou velmocí? Analýza vojenského sektoru (Is China A Revisionist Power? Analysis of Military Sector)

Patrícia Artimová: Recenzia na knihu: Migrácia – história a súčasnosť (Book Review: Migration – Past and Present)

Michal Klenka: Recenzia na knihu: Imunity v mezinárodním právu (Book Review: Immunities in International Law)

Gabriel Koscelanský: Recenzia na knihu: Ohniská napätia: Na prahu krízy v Európe (Book Review: Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe)

Linda Babušík Adamčíková – Renáta Bzdilová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov“ (The International Scientific Conference: “Current Issues of Theory and Practice of Politics and International Relations”)

Ivana Slobodníková: Medzinárodná konferencia: „GLOBSEC 2017 Bratislava Forum – Adapting (To) the Future“ (International Conference: „Globsec 2017 Bratislava Forum – Adapting (To) the Future“)

Redakcia časopisu Politické vedy: Exegi monumentum aere perennius – Pamiatke profesora Igora Kosíra (Exegi monumentum aere perennius – To the Memory of the Professor Igor Kosír)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMv