vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest a ERIHPLUS a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

David Kožíšek: National Identity and Security in Contemporary Japanese Media Discourse: Images of North Korea (Národná identita a bezpečnosť v súčasnej debate japonských médií: Zobrazenie Severnej Kórey)

Valeria Galvan - Michal Zourek: Artkino Pictures Argentina: a Window to the Communist Europe in Buenos Aires Screens (1954–1970) (Artkino Pictures Argentina: Okno do komunistickej Európy cez televízne obrazovky v Buenos Aires (1954–1970))

Vladimír Eštok: The Electoral System as the Key Factor of the Party System in Spain (Volebný systém ako kľúčový faktor straníckeho systému v Španielsku)

Radoslaw Kupczyk: Analysis of the Consequences of the Euro Adoption by Slovakia in the Context of Geopolitical System (Analýza dopadov prijatia eura na Slovensku v kontexte geopolitického systému)

Přemysl Rosůlek: Secession, Referendum and Legitimacy of a Ballot Text – Scholarly Reflection (Secesia, referendum a legitimita znenia textu hlasovacích lístkov - vedecká reflexia)

Milan Vošta - Vukica Janković: Serbia as a Candidate State of the EU and Their Mutual Connections (Srbsko ako kandidátsky štát EÚ a ich spoločné záujmy)

Lukáš Žalek: The Ukrainian Crisis – A New Start of Self-Aware Nationhood or Gradual Decline of the State? (Ukrajinská kríza – nový začiatok uvedomelého národa alebo postupný úpadok štátu?)

Eliška Kačírková: The Schizophrenia of the Socio-Economic Model of China (Schizofrénia sociálno-ekonomického modelu Číny)

Zuzana Husárová: Book Review: The World Transformed - 1945 to the Present (Recenzia na knihu: Transformovaný svet – 1945 až po súčasnosť)

 Erik Görner: Book Review: The Crisis with Russia (Recenzia na knihu: Kríza s Ruskom)

Mária Štupáková:Book Review: African Migrants and Europe: Managing the Ultimate Frontier (Recenzia na knihu: Africkí migranti a Európa:Spravovanie rozhodujúcej hranice)

Miroslava Dujičová: Scientific Conference: “Social Sciences from the Perspective of Young Researchers” (Vedecká konferencia: „Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov“)

Lucia Kaščáková - Martina Šinková:Scientific Conference: “Slovak Security Forum 2016” (Vedecká konferencia: „Slovenské bezpečnostné fórum 2016“)

Vladimír Müller: International Scientific Conference: “Interpolis' 16” (Medzinárodná vedecká konferencia: "Interpolis' 16")

Vážení prispievatelia,

rozhodnutím redakčnej rady zo dňa 13.1.2016 sa pozastavuje prijímanie článkov v slovenskom/českom jazyku do recenzného konania na neurčito. Vaše články však radi privítame v anglickom jazyku.

ďakujeme za pochopenie

Jaroslav Usiak
šéfredaktor časopisu

 

CejissFpvMv