vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest a ERIHPLUS a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Ladislav Cabada:Party of Free Citizens and the Genesis of the Czech Liberal-Conservative “Anti-EU” Stream in Czech Politics (Strana slobodných občanov a vývoj anti-európskeho prúdu v radoch českých liberálnych konzervatívcov)

Jaroslav Bílek - Barbora Vališková: The Causes of the Electoral (In)Stability of Incumbents in Hybrid Regimes in Latin America 1990-2014 (Príčiny volebnej (ne)stability úradujúcich prezidentov v hybridných režimoch Latinskej Ameriky 1990-2014)

Vincenc Kopeček:How to Capture a State? The Case of Azerbaijan (Ako uchopiť štát? Prípad Azerbajdžanu)

Marek Vrbinčík: Political Parties’ Collaboration on Public Administration Reform in 1920 (Spolupráca politických strán pri reforme verejnej správy v roku 1920)

Maciej Olejnik: Illusory Corporatism in the Czech Republic. Case Study (Iluzórny korporativizmus v Českej republike: prípadová štúdia)

Zbyněk Dubský - Radim Sršeň - Jan Šlajs: European Union as a Specific Actor of New Paradigm for Conflict Prevention (Európska únia ako špecifický aktér novej paradigmy pre prevenciu konfliktu)

Jana Hovorková: The Quantitative Occurrence of the Common Good Elements in the Messages for the Celebration of the World Day of Peace (Kvantitatívna prítomnosť prvkov všeobecného dobra v posolstvách k svetovému dňu mieru)

Igor Kosír - Ivana Slobodníková - Jana Orlická: The Most Important Factors of Efficiency of Flexible Exogenous Integration to the EU on Ukrainian Example (Najdôležitejšie faktory efektívnosti flexibilnej exogénnej integrácie EÚ na príklade Ukrajiny)

Andrzej Piskozub - Artur Roland Kozłowski: A Distant Mirror: Poland between the Visegrad Group and the Eastern Alliance (Vzdialené zrkadlo: Poľsko medzi Vyšehradskou štvorkou a Východnou alianciou)

Renáta Bzdilová - Gabriel Eštok: Book Review: Slavdom in Europe, Europe in Slavdom. A Vision of the Modernisation of Slavs by Štefan Launer (Recenzia na knihu: Slovanstvo v Európe, Európa v Slovanstve: vízia modernizácia Slovanov Štefana Laurenta)

Tomáš Hrozenský: Book Review: Crowded Orbits: Conflict and Cooperation in Space (Recenzia na knihu Preplnené orbity: konflikt a spolupráca vo vesmíre)

Marek Hrušovský: Book Review: Religion in Politics and the Position of Religious Political Parties (Recenzia na knihu: Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán)

Ivana Slobodníková - Lucia Martišková: International Security Conference: “GLOBSEC 2016 Bratislava Global Security Forum” (Medzinárodná bezpečnostná konferencia: „GLOBSEC 2016 Bratislava Global Security Forum”)

Michal Hežely: International Security Conference: “The 52nd Annual Munich Security Conference” (Medzinárodná bezpečnostná konferencia: „Mníchovská bezpečnostná konferencia”)

Barbora Olejárová: International Scientific Conference: “Identities, Democracy, Borders” (Medzinárodná vedecká konferencia: „Identita, demokracia, hranice”)

Vážení prispievatelia,

rozhodnutím redakčnej rady zo dňa 13.1.2016 sa pozastavuje prijímanie článkov v slovenskom/českom jazyku do recenzného konania na neurčito. Vaše články však radi privítame v anglickom jazyku.

ďakujeme za pochopenie

Jaroslav Usiak
šéfredaktor časopisu

 

CejissFpvMvobrana a strategie