vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Barbara Baarová – Vladimír Baar: Post-Soviet De Facto States in the Theory of Small States (Postsovietske de-facto štáty v teórii malých štátov)

Denisa Charvátová – Ondřej Filipec: The Populist Construct of Migration: Framing within SPD's Communication Strategy ahead of the 2019 European Elections (Populistická konštrukcia migrácie: Rámovanie v rámci komunikačnej stratégie SPD pred voľbami do Európskeho parlamentu ...

Lucia Bocková – Rudolf Kucharčík: Citizenship by Investment - Latest Development in the European Union (Občianstvo prostredníctvom investícií - najnovší vývoj v Európskej únii)

Pavel Maškarinec: Transformation of District-Level Competition in Mongolian Elections, 1992–2020: Towards Territorial Homogenization (Nationalization) of Voter Behaviour? Premeny súťaže na úrovni volebných obvodoch v mongolských voľbách v rokoch 1992 - ...

Daniel Dobiaš – Marcela Gbúrová: Some Comments on the Productivity of Dichotomies in the Current Arena of Ideological Confrontations (Niekoľko poznámok k produktivite dichotómií v súčasnej aréne ideologických konfrontácií)

Michaela Ulbrichtová: Bosnia and Herzegovina at 26: Probing the Country’s “Stabilitocracy” Through the Case of David Dragičević (Bosna a Hercegovina v 26 rokoch: Sonda do "stabilitokracie" krajiny prostredníctvom prípadu Davida Dragičeviča)

Ivan Majchút: Central African Republic: The West Contra Russia in the Conflict Solution (Stredoafrická republika: Západ proti Rusku pri riešení konfliktu)

Luděk Žákovec – Peter Ondria: Development and Current State of E-Government in the Federal Republic of Germany (Vývoj a súčasný stav e-Governmentu v Spolkovej republike Nemecko)

Danylo Stonis: Book Review: Nuclear Disarmament in International Law and Politics: A Tribute to Miroslav Tůma (Recenzia na knihu: Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi)

Jana Lasicová – Juraj Kalický: Book Review: The Afghan Drug Industry as a Limiting Factor in the Country's Post-Conflict Reconstruction (Recenzia na knihu: Afganský drogový priemysel ako limitujúci faktor postkonfliktnej obnovy krajiny)

Peter Ondria: Book Review: The Live of the Nation is Eternal. One Hundred Years since Trianon 1920 – 2020 (Recenzia na knihu: Život národa je večný. Sto rokov od Trianonu 1920 – 2020)

Katarína Chovancová: On the Universality of Incommunication (O univerzálnosti inkomunikácie)

Heinrich Kreft – Kristina Kurze: International Scientific Conference: V4+Germany: Implementing the European Green Deal - Opportunities and Challenges (Medzinárodná vedecká konferencia: V4+Nemecko: Implementácia Európskej zelenej dohody - Príležitosti a výzvy)

Jana Pecníková – Anita Huťková: Cultural Transfer in the United Europe: Differences, Challenges, and Perspectives (Kultúrny transfer v zjednotenej Európe: Rozdiely, výzvy A perspektívy)

CejissFpvMvobrana a strategie