vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Jan Bureš - Od demokracie k lidové demokracii aneb revoluce shora v Československu a Maďarsku po roce 1945 (From democracy to people´s democracy or revolution from above in Czechoslovakia and Hungary after 1945)

Dominika Tlapáková – Daniel Šárovec - Vliv registrace na volební účast v USA: Komparativní perspektiva a případ státu Wisconsin (Voters´ registration and its effect on turnout in USA: A comparative perspective and the state of Wisconsin case)

Lubomír Belan – Mária Petrufová - Správanie sa príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v krízových situáciách (Behaviour of members of the Slovak Republic Armed Forces in crisis situations)

Radovan Gura - Upálenie sa ako politický protest (Self-immolation as a political protest)

Norbert Kmeť - „Iné“ nemusí znamenať nepriateľské („Other“ does not necessarily mean hostile)

Radoslav Ivančík - Informačná vojna – jeden z multidisciplinárnych fenoménov súčasnej ľudskej spoločnosti (Information war – One of the multidisciplinary phenomennes of current human society)

Michal Garaj – Jakub Bardovič – Jaroslav Mihálik - Vplyv sociologicko-demografických charakteristík obce na volebné správanie a podporu M. Kotlebu (The impact of municipal sociological-demographic characteristics on electoral behaviour and support of M. Kotleba)

Nadežda Jankelová – Zuzana Joniaková – Andrea Čajková – Anita Romanová - Vodcovské zručnosti v komunálnej politike (Leadership competencies in communal policy)

Miroslav Šepták - Volby do Evropského parlamentu v Rakousku: Ve znamení dalšího triumfu lidovců (European Parliament elections in Austria: Signal of other triumph of People´s party)

Daniel Klimovský - Recenzia na knihu: X+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočtovaní (Book review: X+1 questions and answers on participatory budgeting)

Katarína Liptáková - Recenzia na knihu: Postdemokracia jako proces hľadania novej kvality demokracie (Book review: Post-democracy as a process for searching for a new quality of democracy)

Tomáš Profant - Recenzia na knihu: Postrozvoj v praxi: Alternatívy, ekonomiky, ontológie (Book review: Postdevelopment in practice: Alternatives, economies, ontologies)

Maroš Melichárek - Seminár k projektu VEGA: Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20.storočia (Seminar on project VEGA: The transformations and interactions of the ideology of Czechoslovakism and Yugoslavism in the 20th ...

Katarína Duffeková – Barbora Linhartová - Medzinárodná online vedecká konferencia: 2020: Začiatok dekády zmien (International online scientific conference: 2020: Decade of changes?)

Svetluša Surová - Virtuálny inauguračný event ASN: Nacionalizmus a pandémia (Virtual ASN inaugural event: Nationalism and the pandemic)

V mene redakcie časopisu politické vedy Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie v novom roku 2021!

Jaroslav Ušiak

CejissFpvMvobrana a strategie