vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Srdan Mladenov Jovanović – Ajdin Didic: How Carl Schmitt and the Copenhagen School Are Still Relevant for Understanding Turkey: The Presidential System Explained through a Security Narrative (Ako sú Carl Schmitt a Kodanská škola stále relevantní pre pochopenie Turecka: Vysvetlenie ...

Erik Pajtinka: European External Action Service As the European Union’s Diplomatic Service and Representation of Individual Member States Within Its Staff. The Cases of Slovakia, Czechia, Hungary and Poland (Európska služba pre vonkajšiu činnosť ako ...

Jan Porvaznik – Ivana Ljudvigova – Andrea Čajková: Holistic Competence of Leadership and Managerial Subjects (Holistická kompetencia vodcovstva a riadiacich subjektov)

Václav Vybíhal: Fiscal Decentralisation and Its Impact on Economy of Municipalities in the Slovak Republic and Czech Republic (Fiškálna decentralizácia a jej dopad na ekonomiku obcí v Slovenskej republike a v Českej republike)

Alena Štulajterová: The Position of First Ladies As Wives of American Presidents and Their Roles in the 21st Century (Postavenie prvých dám ako manželiek amerických prezidentov a ich úloha v 21. storočí)

Jiří Čeněk – Aneta Kompérová – Josef Smolík: Selected Attitudes of Muslims Toward Life in the Czech Republic in the Context of Their Faith (Vybrané postoje moslimov k životu v Českej republike v kontexte ich viery)

Taras Gurzhii – Anna Gurzhii – Vadym Seliukov: Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine (Verejná správa ochrany osobných údajov v modernej Ukrajine)

Juraj Kešeľ – Vladimír Sedlák: Security of Europe in the Context of Migration Causes (Bezpečnosť Európy v kontexte príčin migrácie)

Dominika Kosárová: Book Review: The Phenomenon of Terrorism: Czech Perspective (Recenzia na knihu: Fenomén terorizmus: Česká perspektiva)

Martin Kovanič: Book Review: Youth Subcultures and Their Variety (Recenzia na knihu: Subkultury mládeže a ich variácie)

Ľudmila Lipková: Book Review: Political Map of France at the Turn of the First Decade of the 21st Century (Recenzia na knihu: Politická mapa Francúzska na prelome prvej dekády 21. storočia)

Ivan Legrády: Scientific Debate: “Migration Policies of V4 and France: What Are the Convergences and Divergences?” (Vedecká debata: „Migračné politiky krajín V4 a Francúzska: Aké sú konvergencie a rozdiely?“)

Zuzana Mičková – Anna Schneiderová: International Conference: “100 Years Since the Establishment of the Czechoslovak Republic” (Medzinárodná konferencia: „100 rokov od vzniku Československej republiky“)

Mária Paľová – Mariana Zeleňáková: “We Are Looking for Graduates with Professional Experience“: Forum Students – Enterprises 2018 Offers a Solution to the Slovak Paradox (“Hľadáme absolventov s pracovnými skúsenosťami“: Fórum Študenti – Podniky 2018 ponúka ...

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie