vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Ján Liďák – Radoslav Štefančík - Reflections on the Gap Hypothesis in the Immigration Policy of the Slovak Republic (Uvažovanie o gap hypotéze v slovenskej imigračnej politike)

Bogdan Koszel - The Influence of Germany on the Formation of the European Commission in 21St Century (Vplyv Nemecka na vznik Európskej komisie v 21. storočí)

Eva Molnárová – Mária Rošteková - Educational Policy of the Slovak Republic in the Context of Changes in the Labour Market: Media Discourse Analysi (Vzdelávacia politika Slovenskej republiky v kontexte vývoja na trhu práce: mediálny diskurz)

Josef Smolík – Vladimir Dordević - Media and Populism in Central Europe: Revisiting the Case of the Czech Republic (Média a populismus ve střední Evropě: příklad České republiky)

Dominika Kosárová - Al Jazeera and Al Arabiya: Understanding Media Bias (Al Jazeera a Al Arabiya: porozumenie zaujatosti médií)

Adina Marincea – Andrej Školkay - Boris Kollár and OĽaNO Party Communication on Facebook (Komunikácia Borisa Kollára a OľaNO na Facebooku)

Ľubomír Čech – Kristína Krupová - Shia Islam and its Influence on the Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy in President Rouhani’s Era (Shia Islam a jeho vplyv na zahraničnú politiku Iránskej islamskej republiky v ére prezidenta Rúháního)

Sergii Rudenko – Vyacheslav Vilkov - De-Stalinization of the Concept of the Nation in Soviet Marxism in the Second Half of the 20th Century (Destalinizácia koncepcie národa v sovietskom marxizme v druhej polovici 20. storočia)

Vojtech Jurčák – Ján Marek - The Russian Geopolitical Interests in Africa (Geopolitické záujmy Ruskej federácie v Afrike)

Patrícia Šimková - Book Review: Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (Recenzia na knihu: Identita. Túžba po dôstojnosti a politika hnevu)

Otto Dostál – Otto Dostál - Book Review: Law and Artificial Intelligence (Recenzia na knihu: Právo a umělá inteligence)

Anton Hruboň - Book Review: Between Trieste and Istanbul. Balkan Nations in the 20th Century (Recenzia na knihu: Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století)

Martina Šinkovičová - GLOBSEC Week: Generating Post-Pandemic Solutions (GLOBSEC týždeň: Generovanie postpandemických riešení)

Barbora Jánošková - Future of Slovak Regional Self-Government or Quo Vadis Self-Governing Region? (Budúcnosť slovenskej regionálnej samosprávy alebo Quo Vadis VÚC?)

Róbert Vancel - International Scientific Conference: Human Forum 2020 - Equality as a Universal Human Right (Medzinárodná vedecká konferencia: Human Forum 2020 - Rovnosť ako univerzálne ľudské právo)

V mene redakcie časopisu politické vedy Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie v novom roku 2021!

Jaroslav Ušiak

CejissFpvMvobrana a strategie