vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak - From Singular and Regalian Diplomacy to Plural Diplomacy (Od diplomacie jednotlivcov a vládcov k plurálnej diplomacii)

Ingrid Brocková - Modern Economic Diplomacy of Small States (Novodobá ekonomická diplomacia malých štátov)

Łukasz Jakubiak - The Association of European Senates as a Channel for International Activity of Opposition Parties under Conditions of Bicameral Parliaments (Združenie európskych senátov ako kanál pre medzinárodnú činnosť opozičných strán v podmienkach ...

Dorin Dusciac - Alexandrina Robu - Economic Diplomacy in the Energy Sector in EU´s Eastern Vicinity (Ekonomická diplomacia v energetickom sektore v blízkom okolí Východnej Európy)

Magdalena Kania - Beyond the Economic Agenda: Towards a Normative Dimension of Paradiplomacy (Za ekonomickou agendou: Smerom k normatívnej dimenzii paradiplomacie)

Bernadin Kouhossounon - The Restitution of Cultural Property at the Heart of Cultural Diplomacy (Obnovenie kultúrneho vlastníctva v srdci kultúrnej diplomacie)

William Guéraiche - Emirati Diplomacy: A Non-Western Perspective (Emirátska diplomacia: Ne-západná perspektíva)

Gordana Iličić - Peter Smeriga - The Influence of Institutional Design on the Democratisation in Bosnia and Herzegovina (Vplyv inštitucionálneho dizajnu na demokratizáciu Bosny a Hercegoviny)

Loredana Maria Simionov - Gabriela Carmen Pascariu - A Critique to EU´s (Lack of) Strategy towards Russia (Kritika (nedostatku) stratégie EÚ smerom k Rusku)

Barbara Baarová - South Ossetia-Alania – 10 Years since Gaining Partial International Recognition (Južné Osetsko-Alanie – 10 rokov od získania čiastočného medzinárodného uznania)

Róbert Vancel - Book Review: Under the Rising Sun. Japan-Korea Relations during the 19th and 20th Century (Knižná recenzia: Pod vycházejícim sluncem. Japonsko-kórejské vztahy v průběhu 19. a 20. století)

Vít Hloušek - Book Review: Europeanisation Revisited: Central and Eastern Europe in the European Union (Knižná recenzia: Revízia europeizácie: Stredná a Východná Európa v Európskej Únii)

Dominika Trubenová  Book Review: Security, Foreign and European Policy of Visegrad Group (Knižná recenzia: Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny)

Svetluša Surová - International Scientific Conference: “Open Social Science Conference 2019 – Practicing New Standards in Transparency and Reproducibility” (Medzinárodná vedecká konferencia: „Open Social Science Conference 2019 - Uplatňovanie nových ...

Kinga Brudzińska - Debates: “Diff Gov City Talk” (Debata: „DIFF GOV City Talk“)

François-Xavier Mortreuil - Mária Rošteková - Multilingualism in the Daily Life of Companies. What Challenges for Slovakia? (Viacjazyčnosť v každodennom živote spoločností. Aké výzvy pre Slovensko?)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie