vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Štefan Ižák - The Construction of the Nation and Its Enemies in the Discourse of the Slovak Extreme Right Party K-ĽSNS (Konštrukcia národa a jeho nepriateľov v diskurze slovenskej extrémne pravicovej strany K-ĽSNS)

Libor Kutěj - Territorial Prioritization of Czech Military Diplomacy in 1992-2018 (Územná prioritizácia českej vojenskej diplomacie v rokoch 1992-2018)

Pavel Bučka – Ján Marek – Rudolf Pástor - Modernization of the Armed Forces of the Russian Federation after the Russian-Georgian Conflict (Modernizácia ozbrojených síl Ruskej federácie po rusko-gruzínskom konflikte)

Jaroslav Kompan – Michal Hrnčiar - The Security Sector Reform of the Fragile State as a Tool for Conflict Prevention (Reforma bezpečnostného sektora krehkého štátu ako nástroj na prevenciu konfliktov)

Darko Trifunovic – Rastislav Kazanský – Pavel Nečas - Conceptualization of Terrorism as a Modern Form of Political Violence (Konceptualizácia terorizmu ako modernej formy politického násilia)

Jana Tůmová - Continuity and Change: American Foreign Policy in the Era of Donald Trump through the Lens of Role Theory (Kontinuita a změna: Americká zahraniční politika za Donalda Trumpa optikou teorie rolí)

Katarína Chovancová - Age-Based Marginalization in Political Discourse about Crisis Marginalizácia na základe veku v politickom diskurze o kríze

Zuzana Měřičková - Emotions and Discourse: The Analysis of British Prime Ministers´ Speeches on Terrorism Emócie a diskurz: Analýza prejavov britských premiérov zameraných na terorizmus

Tomáš Žipaj - Book Review: Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis Ako z toho von: Nová politika pre svet zmietaný krízami

Róbert Vancel - Book Review: Superpower? Everything You Should Know about Modern China Recenzia na knihu: Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne

Simona Kováčová - Book Review: Public interest: A Paper on Public Policy Theory and Practice Recenzia na knihu: Verejný záujem: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky

Dávid Kollár - International Scientific Conference: “Security Forum 2021” Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2021“

Juliusz Piwowarski – Ewelina Brodziak - International Scientific Conference: “LVIII CICA – XVI Security Forum Krakow 2021” Medzinárodná vedecká konferencia: „LVIII CICA – XVI Bezpečnostné fórum Krakow 2021“

Lucia Husenicová - Book Presentation: “Does EU Membership Facilitate Convergence? The Experience of EU Eastern Enlargement” Prezentácia knihy: „Uľahčuje členstvo v EÚ konvergenciu? Skúsenosti s východným rozšírením EÚ”

CejissFpvMvobrana a strategie