vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Marián Sekerák: The Velvet Revolution and the Centre/Periphery Model: The Case of South Bohemia (Nežná revolúcia a model centra a periférie: prípad Južných Čiech)

Jiří Zákravský: A Symbolic Clash among the National Identities in the Basque Autonomous Community: Political Parties, Twitter and UEFA European Championship 2016 (Symbolický rozpor medzi národnými identitami v baskickej autonómnej oblasti: Politické strany, ...

Pavel Maškarinec: Women and Regional Politics: Political Determinants of Women’s Descriptive Representation in the Czech and Slovak Regional Elections of 2000–2017 (Ženy a regionálna politika: Politické determinanty deskriptívnej reprezentácie žien v ...

Jana Štefaňáková: The Issue of Asylum Policy and Law in the German Speaking Countries and in Slovakia (K problematike azylovej politiky a práva v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku)

Ondrej Mitaľ: The Impacts of Globalisation Processes on the Execution of Public Administration Functions (Vplyv globalizačných procesov na výkon funkcií verejnej správy)

Josef Procházka – Antonín Novotný – Richard Stojar – Libor Frank: The Long Term Perspective for Defence 2030 - Comparative Analysis (Dlhodobá perspektíva obrany 2030 – komparatívna analýza)

Irena Vrňáková: The Level of Governance in the European Union (Úroveň vládnutia v Európskej únii)

Małgorzata Such-Pyrgiel: The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society - Selected Issues (Socio-demografické zmeny v súčasnej poľskej spoločnosti – vybrané otázky)

Rafał Raczyński: Polish Diaspora in the US in the Process of Poland’s Accession to NATO (Poľská diaspóra v USA v procese pristúpenia Poľska k Severoatlantickej aliancii)

Marianna Dudášová: Book Review: The Populist Radical Right: A Reader (Knižná recenzia: Populistická radikálna pravica: Čitateľ)

Gilles Rouet: Book Review: In Search of Lost Representation. New Routes to the West, East and South (Knižná recenzia: Hľadanie strateného zastúpenia: Nové cesty na Západ, Východ a Juh)

Piotr Sieniawski: Book Review: The Models of Development in Latin America. The Strategies of Modernisation of States (Knižná recenzia: Modely rozvoja v Latinskej Amerike: Stratégie modernizácie štátov)

Michal Bazovský – Ivan Legrády: Scientific Debate: The Future of European Defence: Towards Strategic Autonomy? (Vedecká diskusia: Budúcnosť európskej obrany: Smerom ku strategickej autonómii?)

Petia Gueorguieva: International Scientific Conference: 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association 2018 (Medzinárodná vedecká konferencia: 23. Výročná konferencia Stredoeurópskej asociácie politických vied 2018)

Radovan Gura – Gilles Rouet – Mária Rošteková: International Scientific Conference: Soft Power, Ethics and Interests (Medzinárodná vedecká konferencia: Mäkká moc, etika a záujmy)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie