vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Šárka Waisová - Co víme o šíření expertního vědění v mezinárodní politice? Případ vědění o lidské bezpečnosti a epistémická infrastruktura jako nový objekt mezinárodní politiky (What do we know about the Diffusion of the Expert Knowledge in ...

Radoslav Ivančík - Quo vadis európska obrana a bezpečnosť (Quo Vadis European Defence and Security)

Erik Pajtinka - Pridelenci obrany a ich postavenie v súčasnom systéme diplomacie (Defense Attachés and Their Position in the Contemporary Diplomatic System)

Helena Bauerová - Kateřina Hájková - Vstup Turecka do Evropské unie v kontextu zahraniční politiky vůči Sýrii (The Accession of Turkey to the European Union in the Context of Foreign Policy towards Syria)

Olga Brunnerová - Nové politické strany napříč Evropou: volební úspěch nových politických stran v dvaceti osmi evropských demokraciích (New Political Parties across Europe: Electoral Success of New Political Parties in Twenty-Eight European Democracies)

Zdeněk Veselý - Paměti diplomatů komunistického Československa. (Příspěvek k významu pamětí ve výzkumu mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a diplomacie) (Memoirs of Czechoslovak Communist Diplomats. (Contribution to Importance of Memoirs in ...

Martin Schmiedl - Důvody Nigeru k účasti na intervenci v Mali: heterarchie v oblasti Sahelu/Sahary a regionální bezpečnost (Reasons of Niger to Participate on Intervention in Mali: Heterarchy in Sahel/Sahara and Regional Security)

Samuel Žilinčík - Relevantnosť Clausewitza pre súčasné občianske vojny (The Relevance of Clausewitz for Contemporary Civil Wars)

Peter Ondria - Rastislav Malovec - Fenomén politickej kultúry a jeho podoba na príklade Poľskej republiky (The Phenomenon of Political Culture and its Form on the Example of Poland)

Otto Dostál - Recenze na knihu: Mezinárodní marketing (Book Review: International Marketing)

Daniel Klimovský - Recenzia na knihu: Vzorce miestnej autonómie v Európe (Book Review: Patterns of Local Autonomy in Europe)

Patrizia Prando Šušová - Recenzia na knihu: Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! (Book Review: The Best Book about Fake News, Disinformation and Manipulation!!!)

Martin Pekár - Medzinárodná vedecká konferencia: „On the downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe“ (International Scientific Conference: “On the downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe”)

Lukáš Cíbik - Medzinárodná vedecká konferencia: „PUBLICY 2019“ (International Scientific Conference: “PUBLICY 2019”)

Katarína Jarošová - Quo vadis Slovakaid? Rozvojová spolupráca SR a odporúčania OECD (Quo vadis Slovakaid? Development Cooperation of the Slovak Republic and the OECD Recommendations)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie