vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest a ERIHPLUS a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Maria Avanesova - Vladimír Naxera: Ruská pravoslavná církev a její vztahy se státem v době patriarchátu patriarchy Alexije II. (Russian Orthodox Church and Its Relationship with State at Times of Patriarch Alexy II)

Kateřina Rudincová: Somálské námořní pirátství jako důsledek rozpadu státu (Somali Maritime Piracy as a Consequence of the State Collapse)

Veronika Valkovičová - Ľuboš Žárský: Zatvorené dvere a otvorené okno: Obchodovanie s ľuďmi a dopyt po prostitúcii v agende Európskej únie (Closed Doors and Open Window: Trafficking with Human Beings and the Demand for Prostitution in the European Union Agenda)

Michal Zourek: Vztahy Československa a Uruguaye v průběhu 20. století (Relations between Czechoslovakia and Uruguay during the 20th Century)

Barbora Kollárová: Vývoj SPD v nemeckom politickom systéme v kontexte jej krízy identity (Development of the SPD in the German Political System in the Context of Its Identity Crisis)

Kateřina Kňapová: Mezi politickou stranou a sociálním hnutím. Případová studie projektů podnikatelů Andreje Babiše, Karla Janečka a Tomia Okamury v české politice (Between Party and Social Movement. Case Study of Projects of Andrej Babiš, Karel Janeček and 
Tomio Okamura in Czech Politics

Petra Poskočilová: Cesty k paritě: Zastoupení žen ve funkcích ministrů v zemích Latinské Ameriky (Paths to Parity: Women´s Representation in Ministerial Positions in Latin American Countries)

Mahuliena Sochorová: Infraštruktúra a volebné správanie ako rozdielové kritériá veľkostných typov obce (Prípadová štúdia Nitriansky samosprávny kraj) Infrastructure and Electoral Behaviour as Differential Criterions of Municipality Size (Case Study Nitra Region)

Dominika Kosárová: Recenzia na knihu: Nové mocnosti globálního jihu (Book Review: Emerging Powers of The Global South)

Vladimír Naxera: Recenze na knihu: Albánci a Makedonská republika (1991 – 2014) (Book Review: Albanians and the Republic of Macedonia (1991 – 2014))

Michal Klučiarovský: Recenzia na knihu: Pokušení vládnoucích. Politika volebných reforem ve střední Evropě (Book Review: Temptation of the Governing. The Politics of Electoral Reform in Central Europe)

Gabriela Szabariová: Vedecká konferencia: „Výzvy a riziká spoločnosti v 21. storočí“ (Scientific Conference: “Challenges and Risks of Society in the 21st Century”)

Tomáš Hrozenský: Worskhop: „Výzvy slovenského predsedníctva v Rade EÚ” (Workshop: “The challenges of the Slovak Presidency of the Council of the EU”)

Ivana Slobodníková: Medzinárodná bezpečnostná konferencia: „Fórum expertov Varšavského summitu – NATO v obrane mieru: 2016 a ďalej” (International Security Conference: “Warsaw Summit Experts’ Forum – NATO in Defence of Peace: 2016 and Beyond”

Vážení prispievatelia,

rozhodnutím redakčnej rady zo dňa 13.1.2016 sa pozastavuje prijímanie článkov v slovenskom/českom jazyku do recenzného konania na neurčito. Vaše články však radi privítame v anglickom jazyku.

ďakujeme za pochopenie

Jaroslav Usiak
šéfredaktor časopisu

 

CejissFpvMvobrana a strategie