vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Šárka Waisová - War Veterans in Bosnia and Herzegovina: From Ethnic Warriors to Agents of Inter-Ethnic Cooperation. How to Explain the Change? (Vojnový veteráni v Bosne a Hercegovine: od etnických bojovníkov k aktérom medzietnickej spolupráce. Ako vysvetliť ...

Igor Hanzel - Arguments in the Explanation of the 2017: Election Success of the German Political Party “Alternative für Deutschland” (Argumenty vo vysvetlení úspechu strany „Alternatíva pre Nemecko“ vo voľbách v roku 2017)

Richard Grünwald - Lancang-Mekong Cooperation: Present and Future of the Mekong River Basin (Lancangsko-Megonská Spolupráca: súčasnosť a budúcnosť povodí rieky Mekong)

Milan Kurucz - Hungary-United States Relations under Obama and Trump Administration (Vzťahy Maďarska a Spojených štátov počas administratívy Baracka Obamu a Donalda Trumpa)

Kristína Janková – Henrieta Kunová - Lessons Learned from the DRC: Non-State Armed Groups and The UN (Poučenie z Konžskej demokratickej republiky: neštátne ozbrojené skupiny a OSN)

Marijana Musladin – Monika Cverlin - Implementing Neoliberal Ideas: New Orleans Educational Reform following Katrina (Implementácia neoliberálnych ideí: reforma školstva v New Orleans po Katrine)

Martin Solik – Vladimír Baar - Religious Component in a State’s Foreign Policy. A Case Study of the Russian Orthodox Church (Náboženský prvok v zharaničnej politike štátu: prípadová štúdia Ruskej pravoslávnej cirkvi)

Mirza Smajić – Veldin Kadić - Brexit and the “New” Transatlantic Relations: Potential Reflections on the Strategic Re-Positioning and Development of the Common Security and Defence Policy of the European Union (Brexit a „nové“ transatlantické vzťahy: možné úvahy o ...

Karolina Zielińska - Israel’s Periphery Doctrine: Prospects for Defining and Studying a Foreign Policy Practice (Izraelská doktrína periférie: možnosti pre definíciu a štúdium praxe zahraničnej politiky)

Dominika Cevárová - Book Review: Cultural Evolution. People´s Motivations are Changing and Reshaping the World (Recenzia na knihu: Kultúrna evolúcia. Motivácia ľudí mení a pretvára svet)

Juraj Puskailer - Book Review: Prisoners of Geography (Recenzia na knihu: V zajatí geografie)

Juliusz Piwowarski - Book Review: The Approaches to Creating Security and Defence Strategies (Recenzia na knihu: Přístupy k tvorbě bezpečnostních a obranných strategií)

Barbara Lukácsová - Simulation of Diplomatic Negotiations: Conflict in the Middle East (Simulácia diplomatických rokovaní: Konflikt na Blízkom východe)

Frédéric Delaneuville - Reconciling the Acquisition of Professional Skills and the Development of Critical Thinking through a Transdisciplinary and Cross-Disciplinary Approach to Teaching: The Strategy of the Slovak-French University Institute (Zosúladenie nadobudnutia ...

Martina Bolečeková – Veronika Zimová - Discussion: Volunteering Abroad (Diskusia: Dobrovoľníctvo v zahraničí)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie