vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Jan Bureš: Obraz Sovětského svazu ve třetí Československé republice (1945 – 1948) jako nástroj prosovětské politiky (Image of the Soviet Union in the Third Czechoslovak Republic (1945 - 1948) as a Pro-Soviet Policy Instrument)

Daniel Dobiaš: Idea liberalizmu v pragmatickej perspektíve hľadania slobody a lepšieho sveta (The Idea of Liberalism in the Pragmatic Perspective of Searching Freedom and a Better World)

Richard Grünwald: Hlubiny čínské hydropolitiky: rozvoj vodní energetiky v povodí řeky Mekong (Depths of China’s Hydropolitics: the Hydropower Development in the Mekong River Basin)

Stanislav Morong: Determinanty efektívnosti ozbrojených síl ako subjektu integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike (Determinants of Efficiency of Armed Forces as a Subsidiary of Integrated Rescue System in the Slovak Republic)

Patrizia Prando: Fašistický antisemitizmus v talianskom časopise Obrana rasy (1938-1943) (Fascist Anti-Semitism in the Italian Review Defence of Race (1938-1943))

Petr Rožňák - Karel Kubečka: Činnost veřejné správy České republiky hodnocena metodou analýzy rizika (Public Administration Activities of the Czech republic Evaluated by the Risk Analysis Method)

Bohumír Štědroň - Jakub Štědroň: Směrem k evoluční politologii (Towards Evolutionary Politology)

Magdaléna Steinhauser Wesserlová: Berlinov zisk uznania a spoločenského statusu ako podmienka nahradzujúca moc (Berlin’s Gain of Recognition and Social Status as Requirements to Substitute Power)

Ondřej Filipec - Michal Garaj - Jaroslav Mihálik: Ako komunikuje pravica: komunikačné aktivity vybraných (krajne) pravicových politických strán v Českej republike a na Slovensku pred parlamentnými voľbami v rokoch 2016 a 2017 (Communication of the Right Wing: Communication ...

Monika Čambalíková: Recenzia na knihu: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy (Book Review: Control as a Guarantee of Legality and Constitutionality in the Performance of Public Administration)

Tomáš Profant: Recenze na knihu: Globale politische ziele (Book Review: Global Policy Objectives)

Katarína Liptáková: Recenzia na knihu: Verejné politiky a modely územného usporiadania V4 (Book Review: Public Policies and Territorial Configuration`s Models of V4 Countries)

Martin Solík: Medzinárodná vedecká konferencia: „Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny“ (International Scientific Conference: “Megatrends and Media 2018: Reality & Media Bubbles“)

Ľudmila Elexová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Prierezové kompetencie v inteligentných mestách a ich význam pre trh práce“ (International Scientific Conference: “Competences in Smart Cities – the Importance of Transversal Skills on the ...

Radovan Gura - Mária Rošteková: Francúzsky model profesionalizácie terciárneho vzdelávania na Slovensku (French Model of Higher Education Professionalization in Slovakia)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie