vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Ulrich Wollner - Jaroslav Ušiak - Reflexia súčasného chápania politickej slobody (A Reflection of the Current Understanding of Political Freedom)

Ulrich Wolner - Problémy s Berlinovou dualitnou typológiou slobody (Problems with the Berlin Dual Typology of Freedom)

Josef Moural - Negativní svoboda ve světle teorie institucí (Negative Liberty in the Light of the Theory of Institutions)

Martin Brabec - Svoboda, rovnost, a kapitalismus: koncepce (negativní) svobody u Geralda A. Cohena (Freedom, Equality and Capitalism: Gerald A. Cohen’s Conception of (Negative) Freedom)

Jakub Švec - Premeny chápania slobody vo filozofií Johna Rawlsa: od nedotknuteľnosti indivídua k filozofickému zdôvodneniu pozitívnej slobody (The Transformation of Understanding Freedom in John Rawls' Philosophy: from the Inviolability of the Individual

Matej Cíbik - V čo môže veriť politický realista? Bernard Williams a jeho koncepcia politickej slobody (What Can a Political Realist Believe in? Bernard Williams and his Conception of Freedom)

Ján Baňas - Zotročení oslobodením? Protirečenia liberálneho chápania slobody (Enslaved by Liberation? The Contradictions of Liberal Understanding of Freedom)

Ľubomír Dunaj - Axel Honneth v interkultúrnej perspektíve. Prípad Čína (Axel Honneth in an Intercultural Perspective. The Case of China)

Marian Kuna - Eric Heinze o slobode (nenávistného) prejavu v demokratickom štáte (Eric Heinze on Freedom of (Hate) Speech in the Democratic State)

Róbert Király - Recenzia na knihu: Pojem krízy v environmentálnom myslení (Book review: The Concept of Crisis in Environmental Thinking)

Blanka Mouralová - Recenze na knihu: Racionalismus v politice (Book review: Rationalism in Politics)

Nora Chvalníková - Recenze na knihu: Soumrak západního liberalismu (Book review: The Retreat of Western Liberalism)

Daniel Hošták - Diskusia: Ako by mala Európa čeliť súčasným bezpečnostným výzvam? (Discussion: How Should Europe Face Current Security Challenges?)

Mária Rošteková - Ocenenie Rytiera Rádu akademických paliem udelené pedagógovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Chevalier of the Ordre Des Palmes Académiques Bestowed to a teacher from the Matej Bel University in Banská Bystrica)

Patrik Mičuda - Univerzitná debata: Podpora demokratických hodnôt medzi mládežou (University Debate: Promoting Democratic Values among Young People)

CALL FOR ABSTRACTS: Feminist perspectives in political sciences in Central and Eastern Europe

The journal Political Sciences announces a call for abstracts for a special issue Feminist perspectives in political sciences in Central and Eastern Europe edited by guest editors Oľga Gyárfášová, Pavol Hardoš, Veronika Valkovičová (Faculty for Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava) and the Editor-in-Chief Jaroslav Ušiak (Matej Bel University). More information you can find here.

CejissFpvMvobrana a strategie