vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest a ERIHPLUS a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Peter Kulašik: Dvadsať rokov časopisu Politické vedy (Twenty years of the journal Politické vedy)

Ján Koper: Apologia pro Politica Scientia (Defense of Political Science)

Svetozár Krno: Nastáva koniec dominancie tradičných politických strán? (End the Dominance of the Traditional Political Parties?)

Peter Horváth: Dualizmus výkonnej moci na Slovensku (Dualism of the Executive Power in the Slovak Republic)

Marcela Gbúrová: Hlasistický reformizmus a pokus Vavra Šrobára o teóriu demokracie (Hlasistic Reformism and an Attempt by Vavro Šrobár to Develop a Theory of Democracy)

Alexander Duleba - Lukáš Januv: Slovensko - ukrajinské vzťahy v energetickej politike: Ponaučenia zo starých chýb (Slovak-Ukrainian Relations in Energy Policy: Learning Lessons from Old Mistakes)

Peter Terem: Globálne mocnosti - vybrané aspekty amerického líderstva (Global Powers - Selected Aspects of American Leadership)

Ľudmila Lipková - Rudolf Kucharčík: K niektorým otázkam súčasného vývoja americko - kubánskych vzťahov (Selected Aspects of Contemporary Evolution of the U.S. - Cuban Relations)

Lucia Šestáková: Recenzia na knihu: Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky (Book Review: Basic Theoretical Basis for the Study of Geopolitics)

Tomáš Hrozenský: Recenzia na knihu: Handbook For New Actors in Space (Book Review: Handbook For New Actors in Space)

Erik Görner: Recenzia na knihu: Fenomén Trump - poslední vzpoura bílých mužů (Book Review: Trump Phenomena - The Last Revolt of White Men)

Zuzana Husárová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Významné medzinárodné športové podujatia 2016 z pohľadu športovej diplomacie“ (International Scientific Conference: “Major International Sports Events 2016 in Terms of Sports Diplomacy”)

Jarmila Androvičová: Medzinárodná konferencia: „Human Forum - demokracia v ohrození?“ (International Conference: “Human Forum - Democracy In Danger?”)

Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2017“ (International Scientific Conference: “Security Forum 2017”)

Vážení prispievatelia,

rozhodnutím redakčnej rady zo dňa 13.1.2016 sa pozastavuje prijímanie článkov v slovenskom/českom jazyku do recenzného konania na neurčito. Vaše články však radi privítame v anglickom jazyku.

ďakujeme za pochopenie

Jaroslav Usiak
šéfredaktor časopisu

 

CejissFpvMv