vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Maciej Stępka - Agata Mazurkiewicz - Marcin Zubek - Local Spoilers and Pathways to Reconciliation: The Polish Perspective on the Polish-Ukrainian Relations in the Borderlands (Lokálne nápovede a cesty k zmiereniu: Poľská perspektíva poľsko-ukrajinských vzťahov v pohraničných oblastiach)

Zdeněk Kríž - Jana Urbanovská - Stanislava Brajerčíková - The Middle Power Concept: Presenting a Complex Approach (Komplexný prístup ku konceptu stredne veľkej mocnosti)

Artur Boháč - Middle Eastern Christians in Diaspora and their Political Activism towards Their Countries of Origin (Politický aktivizmus blízkovýchodných kresťanov v diaspóre voči krajinám ich pôvodu)

Anna Lifková - Digital power: Self-tracking Technologies through Michel Foucault Lens (Digitálna sila: Technika sebapozorovania očami Michela Foucaulta)

Zuzana Buroňová - Terrorism Discourse in the US - Evolution of Discourse at Presidential Level after 9/11 (Terroristický diskurz na prezidentskej úrovni v USA po 9/11)

Daniel Dobiaš - Soňa Dobiašová - Some Comments on the Open Society Politological Issue (from Popper to Soros and Back) (Niekoľko poznámok k politologickému problému otvorenej spoločnosti. (Od Poppera k Sorosovi a späť))

Natália Kováčová - Analysis of Municipal Elections 2018 in Context of K. Reif and H. Schmitt´s Theory (Analýza komunálnych volieb 2018 v kontexte teórie K.Reifa a H.Schmitta)

Peter Rosputinský - Current Diplomatic Practice on Partners of Homosexual Members of Diplomatic Missions and Wives of Polygamous Members of Diplomatic Missions (Súčasná diplomatická prax vo vzťahu k partnerom homosexuálnych členov diplomatických misií a ...

Pavol Frič - Oľga Gyárfášová - The Rise of the Politics of Emotions: Anti-elitism and Anti-Corruptism as Traits of Czech and Slovak Populist Parties (Vzostup politiky emócií: Anti-elitizmus a anti-koruptizmus ako charakteristiky českých a slovenských populistických strán)

Dagmar Nováková - Book Review: Divided – Why we’re Living in an Age of Walls (Recenzia na knihu: Rozdelený - prečo žijeme vo veku stien)

Marián Sekerák - Book Review: Liberal democracy in times of crisis: Political Philosophy Perspective (Recenzia na knihu: Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie)

Tomáš Beňuška - Book Review: A Self Study Course on Political Islam. Level 1 (Recenzia na knihu: Samoštudijný kurz politického islamu. Úroveň 1)

Viera Žúborová - International Scientific Conference: „Focusing on Freedom“ (Medzinárodná vedecká konferencia: „Focusing on Freedom“)

Anne-Coralie Bonnaire - Christophe Lips - State of Play of the European Area of Higher Education: 20 Years after the Launch of the Bologna Process (Súčasný stav európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 20 rokov po začatí Bolonského procesu)

Thomas Laurent - Mária Rošteková - The Francophone Educational Network in Slovakia. What is the Role of French Language Assistants? (Vzdelávacia sieť frankofónov na Slovensku. Aká je úloha asistentov francúzskeho jazyka?)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie