vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Martin Solik – Vladimír Baar: Koncepcia fašizmu a antifašizmu ako sofistikovaná súčasť mocenskej stratégie Ruskej federácie (The Conceptions of the Fascism and Anti-Fascism as a Sophisticated Part of the Power Strategy of the Russian Federation)

Vladimír Andrassy: Slovenská republika v operáciách NATO po summite vo Varšave (Slovak Republic in Operations NATO after the Warsaw summit)

Miroslava Pavlíková – Jan Hanzelka: Nástroje ruských aktivních opatření ve vybraných zemích EU (Tools of the Russian Active Measures in Chosen Countries of the EU)

Ján Liďák – Vladimír Srb: Medzinárodná migrácia a status moslimov v Európe (International Migration and Status of Muslims in Europe)

Ľubomír Čech: Možnosti a limity islamu v politickom živote v postsovietskej strednej Ázie (Options and Limits of Islam in Political Life in Post-Soviet Central Asia)

Marek Lenč: Transformácia nemeckej politickej scény a reflexia parlamentných volieb v roku 2017 (Transformation of German Politics and Reflection of 2017 Parliamentary Elections )

Milan Vošta: Energetická závislost EU a Rusko (Energy Dependency of the EU and Russia)

Gilbert Futó: Teórie pôvodného významu štvrtého dodatku ústavy Spojených štátov amerických (Theories of the Original Meaning of the Fourth Amendment to the United States Constitution)

Lucie Hanzlíčková – Irena Melounová – Štěpánka Zemanová: Česká republika v radě OSN pro lidská práva 2011 – 2014 (The Czech Republic in the UN Human Rights Council 2011 – 2014)

Štefan Ižák: Recenzia na knihu: Židé v Putinově stínu. Antisemitismus v české prokremelské propagandě (Book Review: Jews in the Putins´ shadows. Antisemitism in Czech pro-Kremlin Propaganda)

Bohumír Štedroň: Recenzia na knihu: Média a politika v digitálním světě (Book Review: Media and Politics in the Digital World)

Rudolf Urban: Recenzia na knihu: Země Visegrádu a migrace – fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí V4 (Book Review: Visegrad countries and migration – a phenomenom of migration, integration and reintegration in ...

Dávid Kollár: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2019“ (International Scientific Conference: “Security Forum 2019”)

Alan Vagabov: Medzinárodná konferencia: „Vyšehradské mládežnícke fórum 2018“ (International Conference: “Visegrad Youth Forum 2018”)

Martina Bolečeková – Csilla Droppová: Medzinárodná konferencia: „HUMAN FORUM 2018 – úloha občanov v demokracii“ (International Conference: “HUMAN FORUM 2018 – Role of citizens in Democracy”)

Vážená odborná verejnosť,

radi by sme oznámili, že časopis Politické vedy bol oficiálne zaradený do databázy Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link na umiestnenie: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

S úctou

Jaroslav Ušiak
šéfredaktor časopisu

CejissFpvMvobrana a strategie