vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest, ERIHPLUS a Web of Science Core Collection a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Monika Banaś: Integration Policy as a Challenge for European Cohesion (Integračná politika ako výzva pre európsku súdržnosť)

Ivan Štulajter: A Comparative Analysis of Sports Policies in the Nordic Countries (Porovnávacia analýza športových politík v severských krajinách)

Zdenka Kumorová: Radicalization of Language in Political Speech and its Position in Media Communication (Radikalizácia jazyka v politických prejavoch a jej postavenie v mediálnej komunikácii)

Jan Hájek: Analysis of Legislative Coalitions in the City Assemblies of Regional Capitals after the Municipal Elections of 2018 in the Czech Republic (Analýza legislatívnych koalícií v obecných zastupiteľstvách hlavných krajských miest po obecných ...

Ján Liďák – Radoslav Štefančík: Migration Diplomacy as a Foreign Policy Instrument (Migračná diplomacia ako nástroj zahraničnej politiky)

Šárka Waisová – Ladislav Cabada: China’s Engagement in Central Europe: Words Speak Lauder than Actions (Angažovanosť Číny v strednej Európe: slová hovoria hlasnejšie ako činy)

Ľubomír Zvada: Anti-Soros Conspiracy Rhetoric in Slovak Parliamentary Discourse: Actors, Narratives, and Implications (Antisorošovská konšpiračná rétorika v slovenskom parlamentnom diskurze: aktéri, naratívy a dopady)

Karel Kubečka – Magdaléna Náplavová – Petr Rožňák: The Possibilities of Employing Risk Analysis Methods and their Application to the Functioning of the Czech Republic’s Integrated Rescue System (Možnosti využitia metódy analýzy rizík a jej aplikácia v oblasti fungovania integrovaného ...

Łukasz Jureńczyk: Political Relations of the United States with Kenya in the Second Decade of the 21st Century - Democratic Values Above All? (Politické vzťahy Spojených štátov Amerických s Keňou v druhom desaťročí 21. storočia - demokratické hodnoty ...

Tomáš Žipaj: Book Review: The Power of Geography in the 21st Century: Ten Maps for the Future of Our World (Recenzia na knihu: Sila geografie v 21. storočí: Desať máp budúcnosti nášho sveta)

Akbar Nour: Book Review: The Idea of European Islam: Religion, Ethics, Politics and Perpetual Modernity (Recenzia na knihu: Idea európskeho islamu: Náboženstvo, etika, politika a večná modernita)

Lucia Husenicová: Book Review: The Tyranny of Merit. What’s become of the Common Good? (Recenzia na knihu: Tyrania zásluh. Čo sa stalo so spoločným dobrom?)

Peter Čajka – Andrea Čajková: Innovations in Local Government Budgeting in Slovakia (Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku)

Patrik Furik – Barbora Linhartová: International Scientific Conference: Truth vs. Post-Truth: „It Is Not True, But It Could Be” (Medzinárodná vedecká konferencia: Pravdou proti pravde: "Nie je to pravda, ale mohla by byť")

Marcin Bielowicz – Adam Zawojak: International Scientific Conference: LXIII CICA – XVII Security Forum Kraków (Medzinárodná vedecká konferencia: LXIII CICA – XVII Bezpečnostné fórum v Krakove)

CejissFpvMvobrana a strategie