has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science, concentrating primarily on topics from political science, international relations, modern history and security studies. The journal brings as well actual reviews of recently published scientific literature from Slovak and foreign publishers. An emphasis is also placed on the evaluation on scientific activities, social events and a wide spectrum of other activities, which are interesting for the academic community. The content of the present journal on political science has the ambition to accommodate the needs of scientific workers, professors, students, activists, politicians and other qualified authors and university academics. However, the journal also keeps in mind the interests of the public and published articles can also serve in favour of those, who care about the topics of political science and the newest questions in research. More information about published articles can be found in the section For authors.

The journal Politické vedy is released at the Faculty of Political Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica by the publisher Belianum, Matej Bel University Press. The journal is released four times a year – twice in English and twice in Slovak. The contributions go through a double anonymous reviewing procedure. The journal publishes contributions in accordance with the Statute of the Journal Political Science and Ethical Principles of the Journal Political Science – The Statement of Respect of Publication Ethics and Publication Praxis.

At present, the journal forms a part of IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, ProQuest, ERIHPLUS and Web of Science Core Collection databases and is being rated in an evaluating procedure in various international abstract, bibliographical and citation databases.

Jan Bureš - Od demokracie k lidové demokracii aneb revoluce shora v Československu a Maďarsku po roce 1945 (From democracy to people´s democracy or revolution from above in Czechoslovakia and Hungary after 1945)

Dominika Tlapáková – Daniel Šárovec - Vliv registrace na volební účast v USA: Komparativní perspektiva a případ státu Wisconsin (Voters´ registration and its effect on turnout in USA: A comparative perspective and the state of Wisconsin case)

Lubomír Belan – Mária Petrufová - Správanie sa príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v krízových situáciách (Behaviour of members of the Slovak Republic Armed Forces in crisis situations)

Radovan Gura - Upálenie sa ako politický protest (Self-immolation as a political protest)

Norbert Kmeť - „Iné“ nemusí znamenať nepriateľské („Other“ does not necessarily mean hostile)

Radoslav Ivančík - Informačná vojna – jeden z multidisciplinárnych fenoménov súčasnej ľudskej spoločnosti (Information war – One of the multidisciplinary phenomennes of current human society)

Michal Garaj – Jakub Bardovič – Jaroslav Mihálik - Vplyv sociologicko-demografických charakteristík obce na volebné správanie a podporu M. Kotlebu (The impact of municipal sociological-demographic characteristics on electoral behaviour and support of M. Kotleba)

Nadežda Jankelová – Zuzana Joniaková – Andrea Čajková – Anita Romanová - Vodcovské zručnosti v komunálnej politike (Leadership competencies in communal policy)

Miroslav Šepták - Volby do Evropského parlamentu v Rakousku: Ve znamení dalšího triumfu lidovců (European Parliament elections in Austria: Signal of other triumph of People´s party)

Daniel Klimovský - Recenzia na knihu: X+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočtovaní (Book review: X+1 questions and answers on participatory budgeting)

Katarína Liptáková - Recenzia na knihu: Postdemokracia jako proces hľadania novej kvality demokracie (Book review: Post-democracy as a process for searching for a new quality of democracy)

Tomáš Profant - Recenzia na knihu: Postrozvoj v praxi: Alternatívy, ekonomiky, ontológie (Book review: Postdevelopment in practice: Alternatives, economies, ontologies)

Maroš Melichárek - Seminár k projektu VEGA: Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20.storočia (Seminar on project VEGA: The transformations and interactions of the ideology of Czechoslovakism and Yugoslavism in the 20th ...

Katarína Duffeková – Barbora Linhartová - Medzinárodná online vedecká konferencia: 2020: Začiatok dekády zmien (International online scientific conference: 2020: Decade of changes?)

Svetluša Surová - Virtuálny inauguračný event ASN: Nacionalizmus a pandémia (Virtual ASN inaugural event: Nationalism and the pandemic)

On behalf of the editors of the journal of Politické vedy, we wish you a pleasant Christmas and all the best in the New Year 2021!

Jaroslav Ušiak

CejissFpvMvobrana a strategie