has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science, concentrating primarily on topics from political science, international relations, modern history and security studies. The journal brings as well actual reviews of recently published scientific literature from Slovak and foreign publishers. An emphasis is also placed on the evaluation on scientific activities, social events and a wide spectrum of other activities, which are interesting for the academic community. The content of the present journal on political science has the ambition to accommodate the needs of scientific workers, professors, students, activists, politicians and other qualified authors and university academics. However, the journal also keeps in mind the interests of the public and published articles can also serve in favour of those, who care about the topics of political science and the newest questions in research. More information about published articles can be found in the section For authors.

The journal Politické vedy is released at the Faculty of Political Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica by the publisher Belianum, Matej Bel University Press. The journal is released four times a year – twice in English and twice in Slovak. The contributions go through a double anonymous reviewing procedure. The journal publishes contributions in accordance with the Statute of the Journal Political Science and Ethical Principles of the Journal Political Science – The Statement of Respect of Publication Ethics and Publication Praxis.

At present, the journal forms a part of IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, ProQuest, ERIHPLUS and Web of Science Core Collection databases and is being rated in an evaluating procedure in various international abstract, bibliographical and citation databases.

Monika Banaś: Integration Policy as a Challenge for European Cohesion (Integračná politika ako výzva pre európsku súdržnosť)

Ivan Štulajter: A Comparative Analysis of Sports Policies in the Nordic Countries (Porovnávacia analýza športových politík v severských krajinách)

Zdenka Kumorová: Radicalization of Language in Political Speech and its Position in Media Communication (Radikalizácia jazyka v politických prejavoch a jej postavenie v mediálnej komunikácii)

Jan Hájek: Analysis of Legislative Coalitions in the City Assemblies of Regional Capitals after the Municipal Elections of 2018 in the Czech Republic (Analýza legislatívnych koalícií v obecných zastupiteľstvách hlavných krajských miest po obecných ...

Ján Liďák – Radoslav Štefančík: Migration Diplomacy as a Foreign Policy Instrument (Migračná diplomacia ako nástroj zahraničnej politiky)

Šárka Waisová – Ladislav Cabada: China’s Engagement in Central Europe: Words Speak Lauder than Actions (Angažovanosť Číny v strednej Európe: slová hovoria hlasnejšie ako činy)

Ľubomír Zvada: Anti-Soros Conspiracy Rhetoric in Slovak Parliamentary Discourse: Actors, Narratives, and Implications (Antisorošovská konšpiračná rétorika v slovenskom parlamentnom diskurze: aktéri, naratívy a dopady)

Karel Kubečka – Magdaléna Náplavová – Petr Rožňák: The Possibilities of Employing Risk Analysis Methods and their Application to the Functioning of the Czech Republic’s Integrated Rescue System (Možnosti využitia metódy analýzy rizík a jej aplikácia v oblasti fungovania integrovaného ...

Łukasz Jureńczyk: Political Relations of the United States with Kenya in the Second Decade of the 21st Century - Democratic Values Above All? (Politické vzťahy Spojených štátov Amerických s Keňou v druhom desaťročí 21. storočia - demokratické hodnoty ...

Tomáš Žipaj: Book Review: The Power of Geography in the 21st Century: Ten Maps for the Future of Our World (Recenzia na knihu: Sila geografie v 21. storočí: Desať máp budúcnosti nášho sveta)

Akbar Nour: Book Review: The Idea of European Islam: Religion, Ethics, Politics and Perpetual Modernity (Recenzia na knihu: Idea európskeho islamu: Náboženstvo, etika, politika a večná modernita)

Lucia Husenicová: Book Review: The Tyranny of Merit. What’s become of the Common Good? (Recenzia na knihu: Tyrania zásluh. Čo sa stalo so spoločným dobrom?)

Peter Čajka – Andrea Čajková: Innovations in Local Government Budgeting in Slovakia (Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku)

Patrik Furik – Barbora Linhartová: International Scientific Conference: Truth vs. Post-Truth: „It Is Not True, But It Could Be” (Medzinárodná vedecká konferencia: Pravdou proti pravde: "Nie je to pravda, ale mohla by byť")

Marcin Bielowicz – Adam Zawojak: International Scientific Conference: LXIII CICA – XVII Security Forum Kraków (Medzinárodná vedecká konferencia: LXIII CICA – XVII Bezpečnostné fórum v Krakove)

CejissFpvMvobrana a strategie