has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science, concentrating primarily on topics from political science, international relations, modern history and security studies. The journal brings as well actual reviews of recently published scientific literature from Slovak and foreign publishers. An emphasis is also placed on the evaluation on scientific activities, social events and a wide spectrum of other activities, which are interesting for the academic community. The content of the present journal on political science has the ambition to accommodate the needs of scientific workers, professors, students, activists, politicians and other qualified authors and university academics. However, the journal also keeps in mind the interests of the public and published articles can also serve in favour of those, who care about the topics of political science and the newest questions in research. More information about published articles can be found in the section For authors.

The journal Politické vedy is released at the Faculty of Political Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica by the publisher Belianum, Matej Bel University Press. The journal is released four times a year – twice in English and twice in Slovak. The contributions go through a double anonymous reviewing procedure. The journal publishes contributions in accordance with the Statute of the Journal Political Science and Ethical Principles of the Journal Political Science – The Statement of Respect of Publication Ethics and Publication Praxis.

At present, the journal forms a part of IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, ProQuest, ERIHPLUS and Web of Science Core Collection databases and is being rated in an evaluating procedure in various international abstract, bibliographical and citation databases.

Šárka Waisová - War Veterans in Bosnia and Herzegovina: From Ethnic Warriors to Agents of Inter-Ethnic Cooperation. How to Explain the Change? (Vojnový veteráni v Bosne a Hercegovine: od etnických bojovníkov k aktérom medzietnickej spolupráce. Ako vysvetliť ...

Igor Hanzel - Arguments in the Explanation of the 2017: Election Success of the German Political Party “Alternative für Deutschland” (Argumenty vo vysvetlení úspechu strany „Alternatíva pre Nemecko“ vo voľbách v roku 2017)

Richard Grünwald - Lancang-Mekong Cooperation: Present and Future of the Mekong River Basin (Lancangsko-Megonská Spolupráca: súčasnosť a budúcnosť povodí rieky Mekong)

Milan Kurucz - Hungary-United States Relations under Obama and Trump Administration (Vzťahy Maďarska a Spojených štátov počas administratívy Baracka Obamu a Donalda Trumpa)

Kristína Janková – Henrieta Kunová - Lessons Learned from the DRC: Non-State Armed Groups and The UN (Poučenie z Konžskej demokratickej republiky: neštátne ozbrojené skupiny a OSN)

Marijana Musladin – Monika Cverlin - Implementing Neoliberal Ideas: New Orleans Educational Reform following Katrina (Implementácia neoliberálnych ideí: reforma školstva v New Orleans po Katrine)

Martin Solik – Vladimír Baar - Religious Component in a State’s Foreign Policy. A Case Study of the Russian Orthodox Church (Náboženský prvok v zharaničnej politike štátu: prípadová štúdia Ruskej pravoslávnej cirkvi)

Mirza Smajić – Veldin Kadić - Brexit and the “New” Transatlantic Relations: Potential Reflections on the Strategic Re-Positioning and Development of the Common Security and Defence Policy of the European Union (Brexit a „nové“ transatlantické vzťahy: možné úvahy o ...

Karolina Zielińska - Israel’s Periphery Doctrine: Prospects for Defining and Studying a Foreign Policy Practice (Izraelská doktrína periférie: možnosti pre definíciu a štúdium praxe zahraničnej politiky)

Dominika Cevárová - Book Review: Cultural Evolution. People´s Motivations are Changing and Reshaping the World (Recenzia na knihu: Kultúrna evolúcia. Motivácia ľudí mení a pretvára svet)

Juraj Puskailer - Book Review: Prisoners of Geography (Recenzia na knihu: V zajatí geografie)

Juliusz Piwowarski - Book Review: The Approaches to Creating Security and Defence Strategies (Recenzia na knihu: Přístupy k tvorbě bezpečnostních a obranných strategií)

Barbara Lukácsová - Simulation of Diplomatic Negotiations: Conflict in the Middle East (Simulácia diplomatických rokovaní: Konflikt na Blízkom východe)

Frédéric Delaneuville - Reconciling the Acquisition of Professional Skills and the Development of Critical Thinking through a Transdisciplinary and Cross-Disciplinary Approach to Teaching: The Strategy of the Slovak-French University Institute (Zosúladenie nadobudnutia ...

Martina Bolečeková – Veronika Zimová - Discussion: Volunteering Abroad (Diskusia: Dobrovoľníctvo v zahraničí)

Dear readers,

we would like to announce that the journal Politické vedy was officially included to the database Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link to location: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

Yours faithfully,

Jaroslav Ušiak
Editor in Chief

CejissFpvMvobrana a strategie